Tulpe, Detail 
d17_0324_0010
  1425
Oleanderblüte
d1_0822_0080
  1426
Oleanderknospe
d1_0822_0080_2
  1427
Seerose
d1_0822_0075
  1428
weiße Seerosen
d1_0822_0076
  1429
 
   Boot auf der Havel
d1_0827_0012
  1430
Sonnenblumen mit Hummeln
d1_0827_0096
  1431
Sonnenblumen
d1_0822_24
  1432
Gartenfenster
d1_0822_24-2
  1433
Sonnenblume im Grünen
d1_0827_0072
  1434
Sonnenblume/Nahaufnahme
d1_0827_0073
  1435
Sonnenblume
d1_0827_0087
  1436
Sonnenblumenknospe
d1_0827_0077
  1437
verblühte Sonnenblume
d1_0827_0079
  1438
zwei Sonnenblumen
d1_0827_0080
  1439
Sonnenblumen/ Blütenblätter
d1_0827_0084
  1440
junge Sonnenblume
d1_0827_0081
  1441
Sonnenblume mit Marienkäfer
d1_0827_0081_2
  1442
Sonnenblumenquadrant
d1_0827_0081_3
  1443
Sonnenblume/Aussschnitt
d1_0827_0081_4
  1444
Sonnenblume/Rückansicht
d1_0827_0082
  1445
Sonnenblumenstiel
d1_0827_0082_2
  1446
Sonnenblume im Feld
d1_0827_0083
  1447
Zwei Hummeln
d1_0827_0085
  1448
Sonnenblumenmitte
d1_0827_0084
  1449
Helianthus
d1_0827_0075
  1450
Blüten- Blätteransatz
d1_0827_0085
  1451
geneigte Sonnenblume
d1_0827_0080
  1452
Blütenblätter
d1_0827_0089
  1453
Sonnenblume/untere Hälfte
d1_0827_0090
  1454
Sonnenblume/Detail
d1_0827_0092
  1455
Sonnenblume/Ausschnitt
d1_0827_0092_2
  1456
Sonnenblume mit Hummeln
d1_0827_0092_3
  1457
Sonnenblume
d1_0827_0094
  1458
Sonnenblume mit Hummel
d1_0827_0094_2
  1459
Sonnenblumen auf der Wiese
d1_0827_0095
  1460
Sonnenblumen
d1_0827_0096_2
  1461
Sonnenblume mit Gräsern
d1_0827_0108
  1462
Sonnenblume mit Hummel
d1_0827_0096_3
  1463
Sonnenblume/ obere Hälfte
d1_0827_0096_4
  1464
Sonnenblume in Wind
d1_0827_0098
  1465
Sonnenblume mit Hummeln
d1_0827_0099
  1466
Sonnenblume mit Insekt
d1_0827_0101
  1467
Sonnenblume
d1_0827_0101_2
  1468
Zwei Hummeln
d1_0827_0102
  1469
Sonnenblumenkranz
d1_0827_0102_2
  1470
Sonnenblume im Gras
d1_0827_0109
  1471
Sonnenblume mit Hummeln
d1_0827_0104
  1472
Sonnenblume
d1_0827_0106
  1473
 
schöne Sonnenblume
d1_0827_0106
  1474
Sonnenblumenmitte
d1_0827_0107
  1475
Sonnenblume mit Hummeln
d1_0827_0096
  1476
Sonnenblume
d1_0827_0110
  1477